กภ. อาทิตย์ สุทิน


(เลขที่ใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.2983)
ผู้ประสานงาน (Coordinator)

ประวัติการศึกษา

  • พ.ศ. 2546  ปริญญาตรี   วท.บ. (กายภาพบำบัด)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

 

กภ. ธิตินาจ ปานเขียว


(เลขที่ใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.2758)

ประวัติการศึกษา

  • พ.ศ. 2546  ปริญญาตรี   วท.บ. (กายภาพบำบัด,เกียรตินิยมอันดับ 2)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
  • พ.ศ. 2554  ปริญญาโท   วท.ม. (กายภาพบำบัด)   มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
  • พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน   อยู่ระหว่างการศึกษาปริญญาเอก   มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

 

กภ. ประสิทธ์ ยังศรี


(เลขที่ใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.2764)

ประวัติการศึกษา

  • พ.ศ. 2546 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย